تاثیرگذاران

پیشبرد اقتصاد دانش بنیان، نیازمند پیشران است. در برنامه تاثیرگذاران ماموریت خود را معرفی فعالان زیست بوم دانش بنیان میدانیم. مدیران شرکت‌ها و کارآفرینان از سوژه های اصلی این برنامه هستند.